Home Oferta oprogramowania OJA Zasady działania
OJA - Zasady działania

System OJA działa w oparciu o wyróżnione w dokumentacji systemu punkty kontrolne (PK), czyli zadania, które będą audytowane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. System ten stworzony został z myślą o firmach, które posiadają bądź są na etapie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania. System OJA zakłada, że firma działa zgodnie z ustalonym lecz niekoniecznie udokumentowanym rytmem. Dzięki takiemu założeniu działanie systemu OJA jest w pełni ukierunkowane na usprawniania systemu jakości i utrzymywanie lub tworzenie koniecznej dokumentacji systemu zarządzania.

Opis sytemu

System wymaga przygotowania następujących danych:

 • Struktura organizacyjna wg schematu;
 • Wykaz procedur;
 • Cele polityki jakości;
 • Wykaz audytorów;
 • Punkty kontrolne;
 • Przydział zadań;

Po wprowadzeniu tych danych system OJA może rozpocząć działanie.

Na podstawie procedur systemowych, instrukcji i innych dokumentów należy przygotować listę punktów kontrolnych (PK). PK wynikające z procedur powinny być określane w taki sposób, by możliwie najpełniej oddawały cel istnienia procedury a jednocześnie by można było jednoznacznie stwierdzić, czy poprzednie zadania procedury funkcjonują poprawnie.

PK powinny umożliwić audytorowi i kierownikowi audytowanej komórki jednoznaczne stwierdzenie ewentualnego poziomu niezgodności (np. poprzez podanie kryterialnego wzorca jakości, lub by ocena była dla wszystkich zainteresowanych oczywista).

Wprowadzając PK do systemu OJA należy określić:

 • komórkę zgłaszającą zadanie;
 • opis PK (treść);
 • element oraz wymóg normy, którego zadanie dotyczy (pole element jest wymagane);
 • wynika on bezpośrednio z procedury;
 • cel polityki jakości związany z PK;
 • norma jest wybierana pośrednio z odpowiedniego elementów;
 • potencjalne skutki niezgodności wynikające z błędnego wykonania PK;

Organizowanie audytów

Według normy ISO 9001:2000 audit jest to systematycznie udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu oraz obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

Łatwość obsługi oprogramowania pozwala zapewnić jego przejrzystość, w momencie kiedy zostanie pomylona kolejność wykonywanych operacji, system zawiadamia użytkownika o popełnionym błędzie. Udostępnione w każdym oknie główne menu oprogramowania pozwala w każdej chwili cofnąć się do strony głównej lub do wybranego przez użytkownika modułu.

Zestawienia

System OJA pozwala na generowanie szeregu zestawień, a w szczególności:

 • Lista zadań audytowych z możliwością podziału na elementy i wygania normy, procedury oraz komórki organizacyjne;
 • Lista niezgodności z audytu, z podziałem na komórki organizacyjne, odpowiedzialne za realizację;
 • Ocena spełnienia wymagań normy;
 • Ocena realizacji celów Polityki Jakości;
 • Ocena funkcjonowania procedur;
 • Zestawienie niezgodności stwierdzonych podczas audytu oraz zestawienie wszystkich zadań wynikających z tego audytu;
 • Zestawienie celów Polityki Jakości;
 • Zestawienie procedur;
 • Rozdzielnik procedur;
 • Zestawienie elementów i wymagań normy;
 • Zestawienie struktury dokumentacji;
 • Zestawienie audytorów wewnętrznych;
 • Zestawienie komórek organizacyjnych;
 • Zestawienie zadań za ustalony okres dla komórki;
 • Zestawienie zadań zaległych;

Zestawienia dostępne są wg zadanego okresu, zainteresowanych komórek organizacyjnych, pionów i w skali całego przedsiębiorstwa.